collections

Vem tillhör föremålen?

Paracaskulturen i nuvarande Peru utgör ett unikt en del av vårt gemensamma internationella kulturarv.

PARACASSAMLINGEN I GÖTEBORG

Paracashalvön i nuvarande Peru har givit namn åt en kultur som frambragt ett unikt världskulturarv
. De textilier som under 1920-talet upptäcktes här äger en särprägel och bildvärld som saknar historiska motsvarigheter. 89 av dessa textilier från Paracas ägs idag av Göteborgs Stad. De förvaltas av Statens museer för världskultur som ansvarar för vård, bevarande och tillgängliggörande av samlingen. Världskulturmuseet har sedan en lång tid haft en dialog med museer i Peru och med Perus ambassad i Sverige om Paracassamlingen. I december 2009 kom Perus ambassad med en formell begäran om att samlingarna från Paracas ska repatrieras till Peru. Därefter påbörjades en dialog mellan ambassaden, Göteborgs stads kulturförvaltning och Världskulturmuseet för att utreda frågan som av många skäl är komplicerad. Den pågående diskussionen om Paracastextilierna och deras historia kommer förhoppningsvis att ytterligare ska bredda det internationella intresset för detta unika textila världsarv och dess framtid. De åldriga textilierna ställer mycket höga krav på den museala hanteringen, på planering och kontrollåtgärder, liksom på de miljöer där de vistas. Med detta som utgångspunkt ska lösningar sökas för fortsatt högkvalitativt bevarande och för ett musealt tillgängliggörande av de världsunika Paracastextilierna
. På Världskulturmuseernas blogg Historier från samlingarna kan man läsa om återförandet av de fyra första textilierna i Göteborgssamligen till Lima Peru. Paracas -Göteborgssamlingens resa tillbaka till Peru. NamnlösPå Göteborgs stads kulturförvaltnings hemsida kan man också läsa om återförandet i artikeln Högtidlig ceremoni i Peru när Göteborgs Stad överlämnade de första Paracastextilierna. Cermoni i Lima 2